РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана.

05-03-2020 17:21:00

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

              В изпълнение на чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията, назначена със заповед заповед № 261/18.02.2020 г.  на началника на Националната служба за охрана във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“, съобщава, че на  10.03.2020 г. от 10.30 часа в административната сграда на НСО - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“, открита с решение № 157/27.01.2020 г. на началника на НСО.

            Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2020-0002.

            При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

05-03-2020 17:19:00

Протокол по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП от проведено на 05.03.2020 г. закрито заседание на комисия, назначена със заповед № 261/18.02.2020 г. на началника на НСО във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електрическа енергия - средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана", обявена с Решение за откриване на процедура № 157/27.01.2020 г. на началника на НСО

27-01-2020 17:15:00

ЕЕДОП