РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

17-03-2014

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Националната служба за охрана (НСО) Ви уведомява, че на основание чл. 56, ал.1 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в НСО (приета с ПМС № 70/21.03.2011г., обн. ДВ бр. 26/29.03.2011 г., в сила от 29.03.2011 г.) ще извърши продажба на разрешени от закона и снети от употреба оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ), посочени в Списък на излишните ОБВВПИ, подлежащи на продажба.
Достъп до този списък ще бъде осигурен на лица, които отговарят на изискванията по чл. 56, ал. 2 от гореспоменатата Наредба и представят пред НСО писмено съгласие за участие в процедурата заедно с нотариално заверено копие от документите, удостоверяващи правото им да извършват съответния вид дейност.
Участниците могат да получат този списък и образец на предложението за закупуване на ОБВВПИ всеки работен ден от 25 до 30 число и от 1 до 05 число на месеца между 15ч. и 17ч. на следния адрес: гр.София, бул. "Черни връх" № 43 – административна сграда НСО, за контакт – полк. Димитър Зимбилев – началник сектор „Въоръжение и пожарна безопасност“, тел. 02/8198324 и моб. тел. 0888608016.

Пълният текст на поканата можете да видите по-долу.

Покана