РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

17-10-2014

Позиция на Национална служба за охрана във връзка с обществената поръчка за доставка на МПС за нуждите на НСО, обект на публикации и предавания в медиите.

От момента на създаване на НСО през 1991 г. основните функции и задачи на службата са свързани с гарантиране сигурността на държавното ръководство/държавните органи и на пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости.
Безопасното транспортно обслужване е неразделен елемент от охранителната дейност. За осъществяване транспорта на министрите и чуждестранните гости с такъв и по-висок ранг, както и придружаващите ги лица, в НСО е обособено самостоятелно звено, окомплектовано с 23 представителни автомобили. В процесът на интензивната експлоатация е потвърдено, че физическата им амортизация и овехтяване водят до чести аварии и откази. Това е причина за значително увеличение на експлоатационните разходи, неефективното и неикономично разходване на публични средства. В тази връзка през 2009 г. е прието решение за поетапна подмяна на представителните автомобили, тъй като последната частична подмяна е била извършена през 2005 г.
Понятието представителен автомобил не е технически дефинирано, а е установено преди всичко по силата на протоколните правила и изискванията за охрана, съобразени с добрите международни практики. Автомобилите трябва да осигуряват достатъчно пространство в купето, както за разполагане на охраняваното лице, така и на придружаващите го преводач, протокол и охрана. Тактиката на действие при критични ситуации, свързана с прилагане на специалните похвати от охранителите изисква наличие на подходящи условия за незабавна реакция - евакуация, употреба на физическа сила, помощни средства и оръжие. Във връзка с рисковите ситуации на пътя, автомобилите трябва да притежават динамични характеристики като бързо ускорение, маневреност, малък спирачен път, стабилност и надеждни системи за активна и пасивна безопасност. На тази база са разработени технически и икономически изисквания, отнасящи се до серийно произведени автомобили, без допълнителни екстри. Предвидено е те да бъдат използвани до приключване на цялостното обновяване на автопарка на специализираното звено.
Направените разчети са представени пред Народното събрание и Министерството на финансите във връзка с разработването на проекта на бюджет на НСО. През 2010 г. в подкомисията на Народното събрание за контрол на НРС, НСО и служба „Военна информация“ - МО е докладвано и е проведено обсъждане по широк кръг въпроси, включително и по отношение безопасността на транспорта на охраняваните лица и чуждестранни гости с ранг министри.
Поради липса на финансови средства процесът на подмяна на представителните автомобили стартира едва през 2013 г. с провеждане на обществена поръчка и доставка на първите седем МПС. При последващата обществена поръчка през 2014 г., за доставка на нови седем представителни автомобили, техническата спецификация не се отличава от тази през 2013 г. и е в съответствие с утвърдените изисквания от 2009 г. Документацията за обществената поръчка, проведена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки е публикувана на сайта на АОП и НСО, и на интернет-страницата на официалния вестник на Европейския съюз.
Линк към конкретната поръчка на уеб-сайта на АОП
На настоящият сайт :
http://nso.bg/procdisplay.php?id=2
Както и към официалния вестник на Европейския съюз:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346315-2014:TEXT:BG:HTML
С наличните в самостоятелното звено представителни автомобили, доставени за и използвани от министрите, се осъществява не само транспорта, в страната и чужбина, на министрите, но и транспортното обслужване на чуждестранни дипломатически представители при връчване на акредитивни писма, при посещение на чуждестранни делегации и гости с ранг заместник-председател на парламент, министър, заместник-министър, високопоставени председатели на международни организации и институции. Транспортното обслужване на чуждестранни делегации и гости се осъществява на принципа на реципрочност.