РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

29-12-2014

Изпълнение на договор за обществена поръчка - доставка на представителни автомобили

Съгласно Закона за обществените поръчки всеки един възложител на обществена поръчка е длъжен да поддържа на своята интернет страница профил на купувача и да предоставя информация за хода и приключването на дадена обществена поръчка за доставки, услуги или строителство.

Обществената поръчка за доставката на нови седем представителни автомобили за нуждите на НСО бе обявена през м. юли 2014 г., като основните изисквания са съобразени с европейските екологични стандарти, ниския разход на гориво, покриване на критерии за представителност, предоставяне на съвременни системи за активна и пасивна безопасност, както и възможно най-добри гаранционни условия.

На 7 октомври 2014 г. е сключен договора за доставка, а на 9 декември 2014 г. с приемно – предавателен протокол доставчикът е предал на НСО автомобилите, обект на договора. Доставката е изпълнена в пълен обем без неустойки.

Съгласно ЗОП възложителят е длъжен в едномесечен срок от изпълнението на договора да обяви на интернет-страницата на Агенцията за обществени поръчки съобщение за изпълнения договор. НСО изпрати до АОП въпросното съобщение на 23 декември 2014 г. и то е достъпно за всички, които проявяват интерес на адрес:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=639826&newver=2

Целта на отправената покана от НСО към медиите е техните представители да могат да се уверят лично, че доставените автомобили отговарят на техническата спецификация, обявена в документацията за провеждане на обществената поръчка.  Намираме това за важно, защото след стартирането на процедурата за доставка, в някои електронни медии бяха разпространени видео и фото материали,  създаващи неправилна представа в гражданите и обществеността за оборудването на автомобилите, обект на обществената поръчка. По този повод НСО иска още веднъж да обърне внимание, че най-често показвания тогава видеоматериал е рекламен клип, относно възможните екстри към класа автомобили, обект на договора за доставка. Изпълнението на тези екстри по същество трансформира високия клас автомобил в бизнес клас – т.е. в такъв с най-висока степен на допълнително оборудване. Ето защо НСО при провеждането на обществената поръчка се придържа към стандартното изпълнение на базовия модел, за да постигне най-добър баланс между изисквания и цена.

Надяваме се, че с тази допълнителна информация НСО задоволява по коректен начин интереса на гражданското общество към изпълнението на една конкретната обществена поръчка, реализирана с публични средства.