РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

07-09-2015

Сметната палата завери годишния финансов отчет за 2014 г. на НСО без резерви

Одитното становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на НСО за 2014 Г. „ Финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на НСО към 31 декември 2014 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане“, се казва в становището на Сметната палата.

Финансовият отчет на НСО за 2014 година е заверен без резерви.

Повече информация можете да получите в рубриката „Финанси“.