РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

27-12-2019

Националната служба за охрана преустановява вътрешния обмен на документи на хартиен носител

Националната служба за охрана (НСО) преустановява обмена на документи на хартиен носител във вътрешния документооборот на институцията. Мярката има за цел да повиши ефективността на административния обмен, драстично да ограничи разходите за консумативи и канцеларски материали, както и да повиши компетентността на служителите на НСО за работа в цифрова среда.

На близо 40 000 преписки и стотици хиляди страници възлиза средногодишният вътрешен документооборот на НСО. От началото на 2020 година съставът на охранителната служба ще обменя документи изцяло в електронна среда чрез системата „Акстър Офис“.

От ноември 2018 г. Националната служба за охрана вече обменя документи с други административни структури в съответствие с единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и чрез Средата за електронен обмен на съобщения, поддръжана и развивана от ДАЕУ.

С преустановяването на вътрешния хартиен обмен НСО е една от първите структури в сектор „Сигурност“, която преминава към изцяло цифров обмен на документи. Стъпката е и в синхрон с разпоредбите за електронния обмен на документи в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.